Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o udzieleniu zamówienia w ogłoszonym naborze w ramach postępowania, którego przedmiotem było zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego do świadczenia pracy socjalnej w zakresie projektu Centrum usług specjalistycznych na terenie powiatu zgierskiego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zamówienie zostało udzielone: Katarzyna Kubiak, zam Zgierz
Prezes Zarządu
Wojciech Łukaszewcz

-ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - PRACOWNIK SOCJALNY.pdf 

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brakFundacja Osób Społecznie Aktywnych

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2019-12-13 09:48:21 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2019-04-19 11:27:24 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2019-04-19 11:27:21 Dobrosława Cybulska Utworzenie