Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze - Unieważnienie postępowania

Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było zatrudnienie opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 
Unieważnienie w wyniku ustania przyczyny skutkującej koniecznością wystąpienia z zapytaniem ofertowym.
Prezes Zarządu
Wojciech Łukaszewicz

-zawiadomienie bip usługi opiekuńcze -Unieważnienie postępowania.pdf 

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brakFundacja Osób Społecznie Aktywnych

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2019-12-13 10:38:53 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2019-11-22 13:19:29 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2019-11-22 13:19:23 Dobrosława Cybulska Utworzenie