Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze

Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o udzieleniu zamówienia w ogłoszonym naborze w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było zatrudnienie opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zamówienie zostało udzielone: Goodcare Adam Mokrosiński, ul. Siewna 15 Lok.103, 94-250 Łódź.
Prezes Zarządu
Wojciech Łukaszewicz

-Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze.pdf 

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brakFundacja Osób Społecznie Aktywnych

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2019-12-13 10:40:19 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2019-11-25 12:25:00 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2019-11-25 12:24:55 Dobrosława Cybulska Utworzenie