Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego - oferta pracy Pracownik socjalny

Zarząd Fundacji informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - pracy socjalnej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 08-04-2019r.

Dokumentacja do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178269

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2019-04-10 12:57:38 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2019-04-10 12:57:32 Dobrosława Cybulska Utworzenie