Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje, iż w ogłoszonych naborach w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było zatrudnienie opiekunów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,wpłynęło 9 ofert.
Zamówienie zostanie udzielone w odpowiedzi na ofertę nr1178039, 3/2019/CUŚ/ZO/F.O.S.A
Pani Iwona Czaszka, zam. Aleksandrów Łodzki
Pozostałe oferty: Cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Prezes Zarządu
Wojciech Łukaszewicz

-Zawiadomienie bip usługi opiekuńcze.pdf 

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2019-12-13 09:54:01 Dobrosława Cybulska Aktualizacja
2019-04-19 11:37:56 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2019-04-19 11:37:51 Dobrosława Cybulska Utworzenie