Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na ,,Usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na ,,Usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (.tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986)), tj. nie nzłożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 07-11-2018 r. do godz. 15.00

  Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2018-11-09 14:18:24 Dobrosława Cybulska Zmieniono status na opublikowany
2018-11-09 14:18:20 Dobrosława Cybulska Utworzenie