Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².

Rąbień 09-09-2019

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu informuje o  ogłoszeniu  zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp

dalej zwane „Ogłoszeniem o zamówieniu”

Nazwa nadana zamówieniu:

„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².”

Oznaczenie numeru postępowania: nr ZS/1/2019

Nr postępowania ZS/1/2019 prowadzonym zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu, zwanym dalej „Ogłoszeniem” oraz Regulaminem udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12 Zarządu Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z dnia 28-11-2017

Ogłoszenie

OFERTA - ZAŁ. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7


UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ