Biuletyn Informacji Publicznej FOSA

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

Content

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego

Rąbień 22-08-2019

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. informuje o ogłoszeniu naboru w  ramach postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zatrudnienie opiekuna do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 22-08-2019 r

Prezes Zarządu

Wojciech Łukaszewicz

dokumentacja do pobrania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202141

UTWORZONO
AKTUALIZACJA
DODANE PRZEZ
Dobrosława Cybulska
JEDNOSTKA
brak

HISTORIA ZMIAN

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ